Το Έργο "Διασυνοριακό Δίκτυο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας σε Εντυπο-ανάπηρα Άτομα με χρήση Έξυπνων Εργαλείων πρόσβασης στις Βιβλιοθήκες" με ακρωνύμιο "ΟΜΗΡΟΣ" έχει σκοπό την ανάπτυξη στην Ν.Α. Μεσόγειο ενός βιώσιμου δικτύου, που χρησιμοποιεί την τεχνολογική καινοτομία και την εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων στην επιχειρηματικότητα, για τη βελτίωση της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων ατόμων στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου αναμένεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την σταδιακή επίτευξη "έξυπνης εξειδίκευσης" σε αυτή τη θεματική περιοχή. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα διαδραματίσουν  και οι στενοί δεσμοί των Εταίρων του δικτύου με οργανωμένες κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (social entrepreneurship) και οργανώσεις (charitable organizations) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου, με στόχο τη δημιουργία διεθνών εκδηλώσεων με ευρύτερο, υπερτοπικό ενδιαφέρον. Η υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνει δύο σκέλη:

  • την ανάπτυξη Βιώσιμης Δομής Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία,

  • την ανάπτυξη Εργαλείων Βελτιστοποίησης αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και λειτουργία δομών υποστήριξης της ενίσχυσης της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες...

  Διαβάστε περισσότερα

 


The Project "Cross-Border Network for the Promotion of Entrepreneurship in Print-Disabled People Using Smart Library Access Tools" with the acronym "OMIROS" aims to develop a sustainable network in the South-Eastern Mediterranean, which uses technological innovation and specialized knowledge of stakeholders in the field of entrepreneurship, in order to improve the access of print-disabled people to electronic libraries. Through this Network, it is expected o harness the available expertise, knowledge and resources required to achieve "smart specialization" in this thematic area. The collaboration between the Network's partners and other social business initiatives (social entrepreneurship) and organizations (charitable organizations) in Europe and worldwide, will play an important role in this effort as it will make it possible to increase the visibility of the project, encourage participation and maintain high participation after the completion of the project.

The implementation of the Project comprises two parts:

  • the development of a Sustainable Entrepreneurship Support Structure for people with disabilities,

  • the development of a toolbox of Information Search Optimization Tools to assist people with print-disabilities accessing digital libraries...

ΕΤΑΙΡΟΙ