ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα ΟΜΗΡΟΣ

 

 •   Παραδοτέο 1.1 Προπαρασκευαστικές Ενέργειες
  Το Παραδοτέο αυτό έχει ολοκληρωθεί και περιλάμβανε προπαρασκευαστικές ενέργειες, που αφορούσαν αποκλειστικά στον επικεφαλής Εταίρο, πριν την υποβολή της πρότασης για την χρηματοδότηση του Έργου από την εποπτεύουσα Αρχή.
 • Συντονισμός / Εκτέλεση ΠΑ
 •   Παραδοτέο 1.2 Σχέδιο Εφαρμογής
  Περιλαμβάνει προγραμματισμό άμεσων ενεργειών, διαδικασιών και απαραίτητων πόρων (προμήθειες, υπηρεσίες, κλπ) για την υλοποίηση του Έργου. Επίσης, περιλαμβάνει επικαιροποίηση χρονοδοαγράμματος, επισήμανση αλληλοεξαρτήσεων παραδοτέων και παραδοτέων που βρίσκονται στην "κρίσιμη διαδρομή" (critical path), καθώς και δείκτες μέτρησης της προόδου υλοποίησης.
 • Συντονισμός / Σύνταξη: ΠΑ
 •   Παραδοτέο 1.3 Αναφορές Προόδου
  Περιλαμβάνει διοικητικές αναφορές που υποβάλλονται κάθε 6 μήνες. Ο επικεφαλής Εταίρος (Παν/μιο Αιγαίου) θα συλλέγει τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που υλοποίησαν όλοι οι Εταίροι (περιλαμβανομένου και του ιδίου) και θα τα υποβάλλει στην ΔΑ/ΚΓ κάθε 1η Ιουλ και 31η Δεκ. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύονται και από τις σχετικές επαληθεύσεις υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο εξακριβωτή της αντίστοιχης χώρας.
 • Συντονισμός ΠΑ - Συμμετοχή: ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ, ΠΟΤ, ΕΜΠ/ΣΕΑΒ
 •   Παραδοτέο 1.4 Συναντήσεις
  Περιλαμβάνει δίμηνες φυσικές συναντήσεις των επικεφαλής κάθε Εταίρου με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων του Έργου, την αξιολόγηση και έλεγχο του φυσικού αντικειμένου και την οικονομική/λογιστική διαχείριση. Η σειρά διοργάνωσης των φυσικών συναντήσεων είναι: (α) Παν/μιο Αιγαίου (ΠΑ), (β) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΕΜΠ/ΣΕΑΒ), (γ) Παν/μιο Κύπρου (ΠΚ), (δ) Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ) και (ε) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ).
 • Συντονισμός ΠΑ - Συμμετοχή: ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ, ΠΟΤ, ΕΜΠ/ΣΕΑΒ
 •   Παραδοτέο 1.5 Αναφορές Επαλήθευσης
  Περιλαμβάνει την σχετική οικονομική αναφορά η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες, σύμφωνα με τις διαδικασίες ορισμού επαληθευτή των δυο χωρών.
 • Συντονισμός ΠΑ - Συμμετοχή: ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ, ΠΟΤ, ΕΜΠ/ΣΕΑΒ

 •  Παραδοτέο 2.1 Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνίας - Έντυπα, Ιστοσελίδα
  Περιλαμβάνει: (α) Εκπόνηση «Σχεδίου Δημοσιότητας και Επικοινωνίας», (β) ανάπτυξη Ιστοσελίδας, η οποία εκτός των άλλων θα πρέπει να υποστηρίζει και την λειτουργία forum, και (γ) 3.000 ενημερωτικά έντυπα (2.000 στην αρχή του Έργου και 1.000 προς το τέλος του Έργου) με σκοπό την ενημέρωση των ωφελούμενων των περιοχών παρέμβασης και των εμπλεκομένων φορέων.
 • Συντονισμός / Σύνταξη: ΠΑ / Σύμβουλος Επικοινωνίας
 •  Παραδοτέο 2.2 Προώθηση Επιχειρηματικών Ιδεών
  Περιλαμβάνει αρθρογραφία, δελτία τύπου, συνεντεύξεις και καταχωρήσεις δημοσιότητας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αξιοποίηση δικτυακών τόπων μεγάλης επισκεψιµότητας και δηµοφιλών ενηµερωτικών portals και social media, για την καταχώρηση ενηµερώσεων και διαφηµίσεων και την τακτική τροφοδότησή τους με σχετική αρθρογραφία, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, κλπ.
 • Συντονισμός / Εκτέλεση ΠΟΤ
 •  Παραδοτέο 2.3 Ημερίδες
  Περιλαμβάνει διεξαγωγή πέντε ημερίδων για την καλύτερη ενημέρωση-ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων εντυπο-αναπηρίας. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στις περιοχές παρέμβασης του Έργου, κυρίως όμως μετά την ολοκλήρωση του φυσικού δικτύου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των ατόμων με εντυπο-αναπηρία.
 • Συντονισμός ΠΑ - Συμμετοχή: ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ, ΠΟΤ

 •  Παραδοτέο 3.1 Ανάλυση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  Περιλαμβάνει καταγραφή και ανάλυση: (α) δημογραφικών στοιχείων σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον στο Αιγαίο και στην Κύπρο (οικονομικοί κλάδοι, μορφή επιχειρήσεων, τεχνογνωσία, κλπ.), και (β) στοιχείων για τις διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης (τεχνολογικές, χρηματοδοτικές, κλπ.). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα γίνει αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης του Έργου μέσω της ανάλυσης SWOT.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΑ - Συμμετοχή ΠΚ
 •  Παραδοτέο 3.2 Σενάρια Εισδοχής Μελών στο Δίκτυο
  Περιλαμβάνει: (α) καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών (υποδομών, τεχνικών μέσων, κλπ) των συμμετεχόντων φορέων, (β) ανάπτυξη εγχειριδίων ποιότητας για τα τοπικά δίκτυα που θα αναπτυχθούν σε Αιγαίο και Κύπρο, καθώς και για το κοινό διασυνοριακό δίκτυο ΟΜΗΡΟΣ, (γ) ανάπτυξη διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούνται για την εισδοχή νέων μελών στα συγκεκριμένα δίκτυα. Οι διαδικασίες αυτές θα καλύπτουν το φάσμα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην αξιολόγηση/αιτιολόγηση, μέχρι την τελική αποδοχή/απόρριψη.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΑ
 •  Παραδοτέο 3.3 Ανάλυση Διαθέσεων Επιχειρηματικότητας
  Περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων παραγόντων (οικονομικών, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, κλπ) που συμβάλλουν στην δημιουργία κινήτρων για την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου από άτομα με εντυπο-αναπηρία.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΟΤ – Συμμετοχή ΠΑ
 •  Παραδοτέο 3.4 Κανονισμός Τοπικών Δικτύων
  Περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός καταστατικού χάρτη με την μορφή κανονισμού που θα διέπει τις εσωτερικές διαδικασίες του διασυνοριακού δικτύου. Ο συγκεκριμένος χάρτης θα καθορίζει: το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, τις διαδικασίες τροποποίησης του, τους υπόχρεους τήρησης του Κανονισμού, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τον κώδικα δεοντολογίας, τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης εργαζομένων, τους κανόνες των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μελών, τις σχέσεις μεταξύ των μελών, τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των μελών, την διαδικασία αξιολόγησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και επιτροπών, κλπ.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΚ - Συμμετοχή ΚΔΕΠΠΑΜ
 •  Παραδοτέο 3.5 Εγχειρίδια Συνεργασίας Δικτύων
  Περιλαμβάνει την συλλογή και καταγραφή στοιχείων με στόχο: (α) την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών συνεργασίας (ρόλοι εμπλεκομένων, έγγραφα που απαιτούνται, χρόνοι αντίδρασης, επιμερισμός κόστους, διαδικασία λήψης αποφάσεων, κλπ), (β) την μοντελοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, (γ) την ανάλυση των διαδικασιών για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, και (ε) την διατύπωση προτάσεων αναδιοργάνωσης (εφόσον απαιτείται) συγκεκριμένων διαδικασιών.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΑ – Συμμετοχή ΠΚ

 •  Παραδοτέο 4.1 Σενάρια Χρηστών
  Πρόκειται για μια ανάλυση use-case η οποία περιλαμβάνει: (α) καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, (β) καταγραφή και ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης και αποθετηρίων που θα αναπτυχθούν, (γ) μοντελοποίηση διαδικασίων των δύο πλατφορμών, και (δ) αναλυτικές προδιαγραφές των επιμέρους εφαρμογών.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΑ - Συμμετοχή ΕΜΠ/ΣΕΑΒ
 •   Παραδοτέο 4.2 Πλατφόρμα e-Learning
  Περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού και συγκεκριμένα, την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Συντονισμός / Εκτέλεση ΠΟΤ
 •  Παραδοτέο 4.3< Προσαρμογή Τοπικών Αποθετηρίων
  Περιλαμβάνει τις εργασίες διασύνδεσης των τοπικών αποθετηρίων κάθε Εταίρου μεταξύ τους αλλά και με το συνεργατικό δίκτυο της AmeLib, προκειμένου αυτά (τοπικά αποθετήρια και δίκτυο AmeLib) να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν εκπαιδευτικό υλικό φιλικό και προσβάσιμο για εντυπο-ανάπηρα άτομα.
 • Συντονισμός ΠΚ / Εκτέλεση: Ανάδοχος Διαγωνισμού - Συμμετοχή: ΠΑ
 •  Παραδοτέο 4.4 Τεκμηρίωση
  Περιλαμβάνει τεύχη τεκμηρίωσης (manuals) της λειτουργικότητας των συστημάτων, που θα απευθύνονται σε εντυπο-ανάπηρα άτομα (σε μορφή e_pub). Τα τεύχη θα αποτελούνται από: (α) οδηγό τεκμηρίωσης που θα περιέχει περιγραφή της βασικής λειτουργικότητας της κάθε πλατφόρμας και αναφορές στα επιμέρους εγχειρίδια τεκμηρίωσης, (β) τεκμηρίωση σχεδιασμού η οποία θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση του λογικού και φυσικού σχεδιασμού του συστήματος και θα αναλύει την αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων, (γ) τεκμηρίωση λειτουργιών που θα περιλαμβάνει τα εγχειρίδια τεχνικών διαχειριστών και τα εγχειρίδια χρήσης των διαφόρων υποσυστημάτων.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΕΜΠ/ΣΕΑΒ

 •  Παραδοτέο 5.1 Δημιουργία Σεναρίων
  Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εντυπο-ανάπηρων ατόμων. Οι οδηγίες αυτές θα αφορούν: (α) στην προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία, (β) στον τρόπο ανάπτυξης της διδασκαλίας/εκπαιδευτικής διαδικασίας, (γ) στα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την υλοποίησή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (δ) στον τρόπο διάδρασης με τους εκπαιδευόμενους (π.χ. φύλλα δραστηριοτήτων, διαδικασία αξιολόγησης, κλπ), και (ε) στον τρόπο επιλογής της προτεινόμενης βιβλιογραφίας.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΟΤ – Συμμετοχή ΕΜΠ/ΣΕΑΒ
 •  Παραδοτέο 5.2 Δημιουργία Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου
  Περιλαμβάνει δημιουργία έντυπου και πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα: (α) έντυπο υλικό, με σύνοψη περιεχομένου, αναλυτική λίστα περιεχομένων, λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναφορές βιβλιογραφίας, (β) πολυμεσικό υλικό, με βιντεοδιαλέξεις, αρχεία βίντεο συνδυασμένα με διαφάνειες (επισημειωμένο βίντεο – annotated video), διαφάνειες μόνο με ήχο, πολυμεσικές παρουσιάσεις με διαφάνειες, κείμενο εκφωνήσεων, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό κ.α.
 • Συντονισμός ΠΑ / Ανάπτυξη περιεχομένου ΠΑ και ΠΚ
 •  Παραδοτέο 5.3 Επιμόρφωση Εκπαιδευτών
  Περιλαμβάνει σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτών (με εξειδικευμένη γνώση στον χώρο της επιχειρηματικότητας) οι οποίοι θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν τα άτομα με εντυπο-αναπηρία στις εγκαταστάσεις των τεσσάρων Εταίρων που θα πραγματοποιήσουν τα σεμινάρια, ήτοι ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ και ΠΟΤ.
 • Συντονισμός / Σύνταξη: EMΠ/ΣΕΑΒ
 •  Παραδοτέο 5.4 Εκπαίδευση Ατόμων
  Περιλαμβάνει την διοργάνωση τεσσάρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στις έδρες των ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ και ΠΟΤ. Το κάθε σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 60 ωρών και θα καλύπτει τις εξής θεματικές περιοχές: (α) αρχές επιχειρηματικότητας, (β) στρατηγική των επιχειρήσεων, (γ) επιχειρηματικό περιβάλλον, (δ) παραδείγματα επιτυχημένης επιχειρηματικότητας και (ε) επιχειρηματικότητα & μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Συντονισμός: ΠΟΤ - Συμμετοχή: ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ
 •  Παραδοτέο 5.5 Τηλε-εκπαίδευση Ατόμων
  Περιλαμβάνει την παροχή e-learning διδασκαλίας με θέμα την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Παραδοτέου 5.4, θα δοθεί η δυνατότητα σε 40 περίπου εκπαιδευμένους που δεν θα έχουν την δυνατότητα φυσικής πρόσβασης σε κάποιο από τα τέσσερα κέντρα εκπαίδευσης, να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια online. Δικαίωμα πρόσβασης στην online διαδικασία θα έχουν μόνο εντυπο-ανάπηρα άτομα με τόπο διαμονής τις περιοχές παρέμβασης του Έργου.
 • Συντονισμός: ΠΟΤ - Συμμετοχή: ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ

 •  Παραδοτέο 6.1 Workshops
  Περιλαμβάνει την διοργάνωση οκτώ workshops, τα οποία θα πραγματοποιηθούν δύο στην έδρα καθενός εκ των Εταίρων: ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ και ΠΟΤ. Τα workshops θα αποτελέσουν κοινές συναντήσεις εκπαιδευόμενων με τον επιχειρηματικό κόσμο με σκοπό την παροχή τεχνικής στήριξης (βοήθειας) από τους επιχειρηματίες στους εκπαιδευόμενους για την ανάπτυξη του δικού τους επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Συντονισμός: ΠΑ - Συμμετοχή: ΠΟΤ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ
 •  Παραδοτέο 6.2 Business Plans
  Περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) για λογαριασμό των εκπαιδευόμενων εντυπο-ανάπηρων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Εταίρος (πλην του ΕΜΠ/ΣΕΑΒ) θα αναπτύξει δυο επιχειρηματικά σχέδια για εντυπο-ανάπηρους που θα παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιθυμούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα περιλαμβάνουν τις γνωστές διακριτές ενότητες τέτοιων σχεδίων, όπως: (α) εσωτερική ανάλυση/περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας, (β) εξωτερική ανάλυση/περιγραφή της αγοράς στόχος και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, (γ) επιλογή, προσδιορισμός και υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, (δ) πλάνο διαχείρισης/διοίκησης, και (ε) οικονομικός προγραμματισμός.
 • Συντονισμός: ΠΑ - Συμμετοχή: ΠΟΤ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ
 •  Παραδοτέο 6.3 Οργάνωση Συναντήσεων
  Περιλαμβάνει την διοργάνωση τεσσάρων συναντήσεων με πιθανούς χρηματοδότες, μια από κάθε συμμετέχοντα Εταίρο στο συγκεκριμένο Παραδοτέο, ήτοι ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ και ΠΟΤ. Στις συναντήσεις αυτές θα συμμετάσχουν, από κοινού με τους εκπαιδευόμενους εντυπο-ανάπηρους, τοπικοί επιχειρηματίες, εκπρόσωποι τραπεζών, venture capitalists και άλλοι πιθανοί χρηματοδότες.
 • Συντονισμός: ΠΑ - Συμμετοχή: ΠΟΤ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΚ
 •  Παραδοτέο 6.4 Πρόταση Πολιτικής
  Περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας δημόσιας διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και θέμα την επιχειρηματικότητα για εντυπο-ανάπηρα άτομα. Στα πλαίσια της διαβούλευσης θα γίνει: (α) καταγραφή, ανάλυση συμπερασμάτων, έκθεση πορισμάτων και διατύπωση εισηγήσεων, (β) διαβίβαση των σχετικών εισηγήσεων σε θεσμικούς φορείς για την λήψη πρωτοβουλιών ενθάρρυνσης του κοινωνικού διαλόγου στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ατόμων με εντυπο-αναπηρία.
 • Συντονισμός / Σύνταξη: ΠΚ - Συμμετοχή: ΠΑ, ΚΔΕΠΠΑΜ, ΠΟΤ
 •  Παραδοτέο 6.5 Σχέδιο Βιωσιμότητας
  Περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδείγματος οικονομικών προβλέψεων: (α) εσόδων – δάνεια, ίδια κεφάλαια, κ.α., (β) εξόδων – λειτουργικές, τεχνολογικές, κεφαλαιουχικές δαπάνες, κλπ. των επιμέρους δικτύων για τρία (3) τουλάχιστον έτη μετά την έναρξη λειτουργίας των δικτύων αυτών.
 • Συντονισμός / Σύνταξη ΠΑ