Η ΠΡΑΞΗ

Η Πράξη ΟΜΗΡΟΣ

Άξονας Προτεραιότητας

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Θεματικός Στόχος

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Επενδυτική προτεραιότητα

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας.

Ειδικός στόχος

Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού).

Γενική περιγραφή

Το Έργο "Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες" και ακρωνύμιο "ΟΜΗΡΟΣ" έχει σαν στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, απευθύνεται στην ειδική πληθυσμιακή κατηγορία των εντυπο-ανάπηρων (people with print disabilities) με στόχο την προώθηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας, κατανόησης ευκαιριών, ομαλής κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εντυπο-αναπηρίας. Ως "εντυπο-ανάπηρα" άτομα νοούνται όσοι παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάγνωση κειμένων που σχετίζεται με προβλήματα στην όραση, στην νοητική ανάπτυξη, στην αντίληψη, στη μάθηση και στη γνωσιακή διαδικασία εν γένει. Τα άτομα με το συγκεκριμένο πρόβλημα συνδέονται λιγότερο στο διαδίκτυο και αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια, στην διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης, συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό.

Στόχοι

Το Έργο ΟΜΗΡΟΣ έχει σκοπό την ανάπτυξη στην Ν.Α. Μεσόγειο ενός βιώσιμου δικτύου, που χρησιμοποιεί την τεχνολογική καινοτομία και την εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων στην επιχειρηματικότητα, για την βελτίωση της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων ατόμων στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου αναμένεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την σταδιακή επίτευξη "έξυπνης εξειδίκευσης" σε αυτή τη θεματική περιοχή. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα διαδραματίσουν  και οι στενοί δεσμοί των Εταίρων του δικτύου με οργανωμένες κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (social entrepreneurship) και οργανώσεις (charitable organizations) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου, με στόχο τη δημιουργία διεθνών εκδηλώσεων με ευρύτερο, υπερτοπικό ενδιαφέρον. Η υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνει δύο σκέλη:

  • την ανάπτυξη Βιώσιμης Δομής Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία,
  • την ανάπτυξη Εργαλείων Βελτιστοποίησης αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και λειτουργία δομών υποστήριξης της ενίσχυσης της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Έργο ΟΜΗΡΟΣ αξιοποιεί και ενσωματώνει τα μέσα και την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το συνεργατικό δίκτυο AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) που σαν στόχο του έχει την παροχή απρόσκοπτης προσβασης σε όλους τους χρήστες (με έμφαση στα άτομα με εντυπο-αναπηρία) των βιβλιοθηκών της χώρας μέσω διαδικτύου, ενισχύοντας την προσπάθεια άρσης των εμποδίων προσβασιμότητας των ομάδων χρηστών με κάθε μορφή αναπηρίας. Το συνεργατικό δίκτυο AMELib λειτουργεί στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), ο οποίος έχει σαν μέλη του όλα τα ΑΕΙ της χώρας, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την Ακαδημία Αθηνών . H καινοτομία του Έργου ΟΜΗΡΟΣ, μεταξύ άλλων, έγκειται στα τεχνολογικά εργαλεία πρόσβασης στις βιβλιοθήκες και στην διασυνοριακή του προσέγγιση για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020